Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Efter 2022-års ansöknings- och bedömningsprocess har nio nya lärare antagits till LTH:s Pedagogiska Akademi och erhållit kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP). Två av dem kommer från Institutionen för Livsmedelsteknik. Vi gratulerar!

Åsa Håkansson är universitetslektor och arbetar inom området livsmedelshygien. Hon undervisar i programkurser som Probiotika och Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet men också i en kurs i livsmedelssäkerhet vid Centrum för miljö och klimatvetenskap. Åsa beskriver sin pedagogiska grundsyn som ett samlat begrepp för synen på kunskap, etik, människan, samhället och den pedagogiska verksamheten. Hon arbetar framför allt med att möta studenterna på deras kunskapsnivå och att motivera och stimulera deras aktiva lärande. Härvid utnyttjar Åsa att skrivande främjar studenternas lärande och förståelse av komplexa begrepp. Hon argumenterar också för att använda kursvärderingar med eftertanke och anser att grunden för förändringar alltid ska vara att främja studenternas lärande. Detta är inte alltid synonymt med omedelbar uppskattning.

Maria Glantz är universitetslektor och undervisar i kurser inom mejeriområdet och i flera kurser inom kandidatprogrammet i livsmedelsteknik, som hon också är programledare för. Maria visar ett stort intresse för utbildningsorganisation och programutveckling och hon har tagit ett betydande ansvar för utvecklingen av det nya kandidatprogrammet i livsmedelsteknik. Struktur och tydlighet är grundläggande för studenternas lärande och genomsyrar Marias pedagogiska praktik. Det gör också ett förtroendeskapande engagemang mellan lärare och studenter och en variation av läraktiviteter som integrerar teori med konkreta verkliga exempel. Studenterna måste naturligtvis utveckla ämnesspecifika kompetenser men Maria arbetar även aktivt för att generiska kompetenser ska sätta sin prägel på utbildningen och inte minst visa sig när studenterna skriver sina examensarbeten.

Jobbar du med livsmedel och vill avancera inom branschen? Vår kandidatutbildning omfattar hela livsmedelskedjan och passar för dig som vill stärka din kompetens inom livsmedelsindustri, storhushåll, restaurant eller livsmedelsbutik.

Utbildningen ger dig kunskap om vad som påverkar matens kvalitet från råvara till slutlig produkt. Den innehåller också ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Du ansöker via antagning.se. Ansökningen till höstterminen 2023 öppnar 15 mars och stänger 17 april. För att bli antagen måste du arbeta eller ha arbetat med livsmedel och måltider under minimum två år. Välkommen med din ansökan!

-       Den som söker till kandidatprogrammet i livsmedelsteknik kan egentligen vara vem som helst, så länge du på ett eller annat sätt har ett engagemang för livsmedelsbranschen och ett intresse för mat.

Jonathan Laike Ståhle, tidigare student

Som utbildad livsmedelstekniker kan du arbeta med produktionsledning, produktutveckling, livsmedelsinspektion, rådgivning, kvalitetsledning, hygienansvar och försäljning – eller som kökschef, kostchef, processtekniker och hållbarhetscoach.

Mer information om programmet på LTH:s hemsida.

 

Höstterminen 2023 erbjuder Lunds universitet för andra gång den senare delen (ett tredje år) för dig som vill utöka din befintliga tvååriga utbildning till en kandidatexamen i livsmedelsteknik.

Det tredje året bygger vidare på din nuvarande kompetens och yrkeserfarenhet. Det ger dig fördjupad kunskap om vad som påverkar matens kvalitet från råvara till slutlig produkt. Det innehåller också ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildningen är på heltid i Lund. Välkommen till oss!

Med förstärkt kompetens kan du utvecklas och avancera i branschen. Du kan arbeta med produktionsledning, produktutveckling, livsmedelsinspektion, rådgivning, kvalitetsledning, hygienansvar och försäljning – eller som kökschef, kostchef, processtekniker och hållbarhetscoach.

Ansökningen är öppen mellan 15 mars och 15 april 2023.

Du ansöker till den senare delen via vår hemsida. Här hittar du också mer information om det tredje året:

Mer information om Kandidatutbildning livsmedelsteknik på LTH:s hemsida

Kyrre Thalberg har utsetts till adjungerad professor i Farmaceutisk Teknologi med inriktning på Inhalationsteknologi. Kyrre är kemiingenjör från LTH (K77) och disputerade i fysikalisk kemi vid LU 1990.

I nästan 30 år jobbade Kyrre med inhalerade läkemedel inom Astra-koncernen, först vid Draco i Lund och därefter vid AstraZeneca i Mölndal. Sedan förra året verkar Kyrre som Inhalationsexpert vid Emmace Consulting AB i Lund.

Kyrres forskningsområden omfattar partikelteknologi, pulverblandning och formulering, samt modellering och simulering. Kyrre kommer att arbeta cirka en dag per vecka vid LU, i första hand med undervisning på Master-nivå samt med grundläggande forskning kring pulverformuleringar. Välkommen till oss, Kyrre!

Med ett ekonomiskt tillskott från Tillväxtverket får vi nu ett betydande uppsving i samarbete kring och användandet av MAX IV och ESS i Lund. Alla nya tekniker och möjligheter som MAX IV och ESS erbjuder ska synliggöras och göras tillgängliga för företag inom livsmedelsbranschen. Forskning och innovationer inom livsmedel, processer och förpackning ska ha sin självklara adress på Brunnshög i Lund.

Satsningen har fått namnet Northern Lights on Food (NLF) och gör att spetskompetensen i Skåne utvecklas och syns i Sverige och Europa. Det bidrar till att attrahera och behålla företag, men också till att attrahera forskare och andra värdesatta yrkeskategorier, till regionen. Detta är av vikt även för att öka företagens omställningsförmåga. Målet är på sikt att etablera ett europeiskt center för livsmedelsforskning och tillämpningar i Lund: European Food Laboratory, i samverkan med andra universitet, forskningsinstitut och industripartners i regionen, i Sverige och i övriga Europa.

NLF har tillsammans med industrin identifierat nyckelfaktorer för att öka den svenska innovationsgraden inom livsmedelssektorn, och inte oväntat är ökat nyttjande av de tekniker som finns på MAX IV och ESS väsentligt. Båda anläggningarna och forskarmiljön runt dem är fortfarande under uppbyggnad, så vi har nu tillfälle att etablera ett unikt samarbete mellan olika verksamheter och discipliner, små och stora företag, och forma ett europeisk center för livsmedelsforskning helt från början.

Nyligen har LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science, etablerat ett livmedelstema som involverar forskare från olika lärosäten och företag inom livsmedelsbranschen. LINXS fokuserar på utveckling av teknikerna, medan Northern Lights on Food verkar för att sprida kunskap om och användandet av teknikerna till livsmedelssektorn.

Northern Lights on Food kommer att:

  • Möjliggöra och accelerera större innovativa och transformativa lösningar för en grön omställning av livsmedelssystemet.
  • Generera kunskap för omedelbara förbättringar för företag så att de kan ta fram nya produkter och lösningar för marknaden.
  • Skapa en miljö för forskningssamverkan, där företag, stora som små, får tillgång till en detaljerad och unik kunskap om livsmedlens struktur och funktion.
  • Strategin framåt är i) konkreta projekt som ger ny kunskap för grön omställning ii) kompetensutveckling för livsmedelssektorn vad gäller dessa nya avancerade forskningsverktyg, och iii) kontinuerlig kommunikation och nätverkande.

Samhällsnytta

MAX IV och ESS är världsledande anläggningar och den kompetens som byggs upp omkring dem, kombinerat med livsmedelsforskningen på universitet och forskningsinstitutioner i regionen ger förutsättningar för regionens företag och lärosäten att bli världsledande inom framtidens livsmedelsproduktion och livsmedelsteknik.

Livsmedelssektorn ansvarar idag för 30% av världens totala koldioxidutsläpp. Den nya tekniken, optimering av resurser och utveckling av nya produkter som Northern Lights on Food genererar, kan därför direkt bidra till en grön omställning.  

Lund kan leverera det kunskapslyft för livsmedelsnäringen som krävs för att säkerställa övergång till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem enligt agenda 2030.

Lite mer på djupet

För att utveckla innovativa och hållbara livsmedel är det nödvändigt att fullt förstå deras komplexa struktur och hur den förändras under bearbetning. Detta kräver nya karakteriseringsmetoder med oöverträffad precision vad gäller kemisk sammansättning, längdskala och tidsupplösning. Avsaknaden av sådana metoder har hittills begränsat utvecklingen och innovationen inom livsmedelsområdet. Samtidigt står livsmedelsindustrin inför stora utmaningar i och med omställningen till ett mer hållbart produktionssystem och ökande konsumentkrav på fler växtbaserade livsmedelsprodukter. NLF kommer att ge kunskap om strukturen hos viktiga råvaror och hur de ska bearbetas för att livsmedlen ska få potentiellt nya hälsomervärden och unika gastronomiska egenskaper. Mer växtbaserade produkter kräver också nya processer och nya typer av förpackningar och förpackningsmaterial. Här krävs ny kunskap för en snabb omställning från traditionell produktion. En utmaning men samtidigt en möjlighet till innovation och nyföretagande. Nya produkter förväntas vara mer energieffektiva, mer baserade på restflöden.

Kontaktpersoner:

  • Yvonne Granfeldt, professor, Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds universitet, 0705693375, yvonne.granfeldt@food.lth.se
  • Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi, Lunds universitet, 0709626099, tommy.nylander@fkem1.lu.se
  • Selma Maric, Näringslivskoordinator Max IV-laboratoriet, 0722263986, selma.maric@maxiv.lu.se

Den 17 juni beslutade LTH att inrätta ett nytt Masterprogram -  Master's Programme in Food Systems.

Programmet är en del av samarbetet inom EIT Food, en stor europeisk satsning för att utveckla framtidens hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem. Det tvååriga masterprogrammet har ett starkt fokus på hållbarhet och entreprenörskap, och studenterna kommer att få möjlighet att studera på tre universitet under utbildningen.

De första 15 studenterna kommer att antas till Lund till höstterminen 2022.

Mer information på EIT Foods hemsida

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-09-28